Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10262
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Videte ne contemnatis unum ex hiis”
Sermo sancti Michaelis (alius sermo I)
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:71-80
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9262 BITECA
Location ff. 175v-178
Incipits - Explicits rubr.: [175v] fferia ija
tema: Vade et recumbe jn nouissimo loco. textualiter lu. xiiijo cao et recitatiue jn euangelio hodierno
text: En aquest sermo vos vull declarar deles condicions deles anjmes que passen apurgatori etc hjr vos declari aquesta paraula ala letra mas ara laus vull declarar anagogicalment ... [178] … han vençut lo mon. lo djmoni ela carn e de aquests deye dauid dominus regit me et nihil mihi deherit jn loco pascue ibi me collocauit dominus regit me scilicet vjsum auditum odoratum ideo dicebat Beda qujs plus peccat quj difamat aut quj ascultat prou hi ha que fer e que dir. jtem dominus regit me cor jn gredendo et os jnlaudando deum


Copy 2 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9257 BITECA
Location ff. 160-165v
Incipits - Explicits rubr.: [160] Alius sermo eiusdem diei
tema: Videte ne contemnatis vnum ex hijs Mt xviijo etc
acc.: honorables senyors lo present sermo sera de mossenyer sent mjquel e de tots los angels de paradis. ... hauem nosaltres de tots los angels de deu. set primo aue maria etc
text: La present festa ha dos noms la hu es propi e singular laltre es comu e general propi es quant a sent miquel ... per ço que diu serua ço es enla exida dela anjma del[a subpuntuada] cors e com diu defende entenjr en la carrera dels dyables e com diu guberna entenjr quela mete djns en paradis e veus lo sermo complit etc vide sermonem secundum omnium sanctorum in 2a parte