Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10260
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus”
Sermo in feria v
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:63-65
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9255 BITECA
Location ff. 156v-157v
Incipits - Explicits rubr.: [156v] fferia va
tema: Obsercro uos ne deficiatis in tribulationibus habetur uerbum istud originaliter ad ephe. iijo cao et recitative jn epistula currentis domince
acc.: En aquesta preycacio present segons requer lo tema proposat yo vull declarar los bens vtilitats e profits que nosaltres hauem per les tribulacions affanys dolors e aduersitats en aquest mon pens que sera materia molt profitosa anosaltres etc. Ave etc.
text: Obsecro etc. libro et capitulo sicut ante. Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia sapiats que aquesta vida del mon tota esta entremesclada entre bens e mals ... [157v] … E donchs si tant gran bens fan ideo obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus prech uos Recurre supra jn fine sermonjs octabarum nativitatis sancte marie ubi tale signum est
Note al final del text hi ha un signe de remissió a una altra part del volum