Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10246
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ego quasi vitis fructificavi”
Sermo nativitatis virginis Mariae
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 3:247-60
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9242 BITECA
Location ff. 91v-99
Incipits - Explicits rubr.: [91v] Sermo nativitatis uirginis Marie
tema: Ego quasi vitis fructificauj habetur verbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao xxiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Ja sabets bona gent com huy es la festa e solemnjtat molt excellent e notable dela nativitat dela gloriosa humjl uerge maria ... mas primerament ans que entrem en la materia deuotament ab les testes jncljnades e no moure per no fer rumor saludarem la uerges maria dientlj aue maria etc.
text: ego quasi vitis fructificavi libro et capitulo sicut dixi. [f. lxxxxij] Per declaracio de aquesta paraula proposada e venjr ala materia que vos vull preycar sapiats quen doctrina es e conclusio en la santa scriptura certa e verdadera que tot lo be que ha la creatura humanal de merits ... [99] … seruats la castedat no mesclarse ab daltres gran peccat es e noy toquets corns ne façats altres escarns. Honorabile connubium ad ebre. ultimo cao e veus lo sermo complit
Note segueix una rúbrica sense sermó: “fferia vja. de fine mundi”