Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1022
Authors Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Date celebració: Montsó 1289
Text Type Prosa
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
References Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 6


Copy 1 BITECA  manid  1006
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.III.14
Copied 1301 - 1333   
ID no. of specific copy cnum 46 BITECA
Location ff. 56-60v
Incipits - Explicits rubr.: [56r] Ordonames [sic] perpetuals dela cort demuntso
salutatio: E2n nom de deu Com nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago e de Malorques e de ualencia Comte de barchelona
intr.: Entenens apau e ha justicia e ade fenjment e a bon estament dels Regnes ... ede menorcha los noms dels quals daual son escrits e contenguts
dispositio: Ordona la cort quel Senyor Rey per negun temps no uena ne deya uendre ne manleuar ... [60v] … sien reuocades segons la forma de sus dita. Exceptats Aquels que ha fets als pobladors de menorcha
datatio: Actum est hoc jn Curja montj Sonj jn mense Nouembris Anno domjnj .Millessimo. Duocentessimo. Octuagessimo. Nono


Copy 2 BITECA  manid  1927
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat 1G ms. 5
Copied Barcelona, 1301 - 1400 (Aguiló)   
ID no. of specific copy cnum 1555 BITECA
Location ff. 112v-115rb
Incipits - Explicits rubr.: [112v] Ordonamees perpetuals fets en la cort de Muntso per lo senyor rey Aanfons
text: Primerament ordona la cort quel senyor rey per negun temps no uena de deya uendre ... [115rb] … aquelles que a fets als pobladors de manorcha


Copy 3 BITECA  manid  2547
City, library and call number La Seu d'Urgell  Biblioteca Capitular 2100
Copied 1301 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 4082 BITECA
Location ff. 148ra-151vb
Incipits - Explicits rubr.: [148ra] Constitucions feytes per lo senyor rey nAnfos en la honrada Cort de montso en lo mes de octubre del any de nostre senyor mo.cco.lxxxo.ixo. De treugis
text: Ordena la Cort que sien treues preses e donades ... [151vb] … e aço prometen al senyor rey ab sagrament e homenatge desus dit que ben faran
Note la rúbrica és de lletra posterior
References Valls i Taberner (1928), “Les constitucions catalanes de les Corts generals de Montçó de 1289”, Revista Jurídica de Catalunya 265-272


Copy 4 BITECA  manid  1018
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial O.I.12
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)   
ID no. of specific copy cnum 4051 BITECA
Location ff. 60vb-78vb + 89ra (errada per 79)-80ra (errada per 80)
Incipits - Explicits rubr.: [60vb] Aquests son los hordonaments de la cort de Montço
intr.: H4ordona la cort que sien preses treues e hordonades Entrels nobles els cauallers e franchs homens de paratge e ciutadans e homens de viles ... [61ra] … E si la gerra era per deseret. ho per altra demanda per lo dit temps qui no sia comtat en nuyla precripcio ne lurs sia fet per raho del dit temps negun prejudici
tit.: Que nuyl hom de qual [f. 61rb] que condicio sia no gos ffer mal aesgleya abjsbes ne archabjsbes
dispositio: [61rb] Item que nuyl rjch hom ne caualler ne franch ... [80ra] … E de tots los offiçis demunt dits sien la maytat darago Ela maytat de catalunya
Note en aquest punt del volum hi ha una errada de la foliació moderna que dóna la numeració: 78-89-80-81-82, etc.


Copy 5 BITECA  manid  1013
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 32
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)   
ID no. of specific copy cnum 1518 BITECA
Location ff. 43vb-45vb (fol. mod.)ff. xliiivb-xlvjvb (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [43vb] curia montissoni domini alfonsi regis aragonum mayorcarum et ualenciae comitisque bar[chinonae]
text: O10rdona la cort quel senyor rey per negun temps no uenna ni degra uendre ni manleuar en uegeries ... [45va] … fetes foren totes les damunt dites coses en la uila de muntço e en lesgleya de sancta maria daquela uila. diluns .x. dies a la entrada de noembre en lany de nostre senyor .de. m.cc.lxxx.ix
conf.: [45vb] seyal den amfos per la gratia de deu rey darago ... del dit senyor rey e de los altres desus dits he escrits et caetera. a clos. et caetera
Note Al final, hi ha dos capítols amb rúbriques independents: “de reuocament de donacions fetes per lo senyor rey namfos damunt dit” i “del reuocament dels priuilegis e de les franquees”


Copy 6 BITECA  manid  1014
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats M-2
Copied 1401 - 1450 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 6866 BITECA
Location ff. clxv-cxciiijv
Incipits - Explicits rubr.: [clxv] En nom de nostre senyor deu jhesu christ E dela gloriosa verge nostra dona Sancta marja amen son aquests los hordonaments de Moso [sic]
text: H5ordona la Cort que sien treues preses o donades entro los nobles E los Cauallers E ffranchs homens de paratge E Ciutadans E homens de villes E de tota Catalunya ... [cxciiijv] … H3e de tots los ofecials damunt dits sien la meytat darago e a meytat de Catalunya
Note no coincideix amb cap incipit ni explicit d'ordinacions o corts de Montsó. Segueix un altre ordonament que correspon al rei Jaume II, per la qual cosa pensem que aquesta pot ésser una cort d'Alfons II el Liberal (Cort de Monsó de 1289, cf. Brocà, p. 161?)
References Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 262