Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10227
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Divisiones ministracionum sunt, idem autem Dominus”
Sermo in feria v post dominicam viii post Trinitatem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 3:81-7
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9222 BITECA
Location ff. 10-13v
Incipits - Explicits rubr.: [10] fferia va
tema: Diuisiones mjnistracionum sunt idem autem dominus Petrus ad cor. cao xijo et recitatiue jn epistula currentis dominjce etc.
acc.: En aquest sermo segons la materia yo vos vull declarar les condicions e diferencies dels serujdors de deu qujnyes equantes diferencies son de serujr a nostre senyor deus e pens que sera materia etc. aue etc.
text: diujsiones etc. Per declaracio de aquesta paraula e jntroduccio dela materia sapiats quela santa mare esglesia ço es la christiandat es comparada a cort e palau del rey ... [13v] … Ara bona gent quiscu prengue la sua la que fa per ell yo ja he pres la mia que so cuyner deus me face gracia quel regesca be en tal manera que hajam la gracia de deu deça e della la sua gloria ad quam etc.