Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Former Name CatedralBiblioteca de la Catedral
Address València Plaça Pia Almoina, s/n Espanya 46003
Telephone (96) 3318127 (Telèfon)
Staff Vicent Pons, Director (654895358)
Library code VCat
Hours 9-14 h dilluns, dimecres i divendres * 16-18.30 h dimecres
Closed fins 29 de setembre
References 7: Perarnau i Espelt (1984), “Un altre volum manuscrit català perdut: el de Pistoia, Biblioteca Febroniana 314”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Olmos y Canalda et al. (1951), Incunables de la Catedral de Valencia
Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada
441-54: Sanchis Sivera (1909), La catedral de Valencia. Guía histórica y artística. Obra premiada en los Juegos Florales de Lo Rat-Penat de 1908
45-86: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana
Holdings manid 1494  Ms. 40 | Antic CCXC MS: 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1505  Ms. 41 MS: 1401 - 1440 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1510  Ms. 42 | Antic CCXCII MS: 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1515  Ms. 43 | Antic CCXCIII MS: 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1439  Ms. 106 | Antic CXXX MS: 1401 - 1500. Hieronymus… Lletra tramesa al papa Damasco per Sant Gerònim (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?].
manid 1145  Ms. 110 | Antic Ms. 100 MS: 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1604  Ms. 146 | Antic LI MS: 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
manid 1740  Ms. 154 | Antic CXXX MS: 1491 - 1510. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1466  Ms. 167 MS: 1452-12-28 - 1453-05-16. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2533  Ms. 169 | Antic CCL; 160 MS: València[?]: Guillem de Pomareda, 1420. Guillem Anglès, Exposició breu gramaticalment en romanç del canon, escrit 1368 a.
manid 1158  Ms. 205 | Antic 68 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1532  Ms. 222 | Antic CCLXII MS: 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2150  Ms. 243 | Antic CCLVI MS: 1440 a quo. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1802  Ms. 267 | Antic CCLXX MS: València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1036  Ms. 270 MS: 1391 - 1400. Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?].
manid 1567  Ms. 273 | Antic CCLXXV MS: 1413 a quo - 1500. Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413.
manid 1569  Ms. 276 | Antic 278 MS: 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 2379  Ms. 277 | Antic 279 MS: 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 2789  Ms. 279 | Antic 281 | Antic CCLXXXI | Antic 133b MS: 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 1568  Ms. 278 | Antic cclxxx MS: 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 2117  Lligall 676: 15 MS: 1476 - 1500. Desconegut, Crònica de Pere Maça, escrit 1430 d.
manid 2766  Notari Bononat Moner. Protocol. Lligall 3653 MS: València: Bononat Monar, 1387 - 1391. Pseudo-Arnau de Vilanova, Recepta per a roja, escrit 1389 a quo.
manid 2762  Protocol del Notari Jaume Monfort. Lligall 3657 MS: València: Jaume de Monfort, 1411 - 1420. Desconegut, Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir, escrit 1413 a quo.
manid 1566  Altre s/sign. MS: 1401 - 1500. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 2536  Lligall? MS: 1533. Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500.
manid 2764  Arxiu de la Cúria Eclesiàstica, Notari Pere Alonso. Protocol MS: València:, 1463. Desconegut, Pólvora per al posterol, escrit 1470 a quo.
manid 2765  Arxiu de la Cúria Eclesiàstica. Notari Pere Alonso. Protocol MS: València:, 1470. Desconegut, Recepta per a xinxes, escrit 1463 a quo.
manid 1465  Inc. 19 Ed.: València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.