Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10179
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Factum est gaudium magnum in illa civitate”
Sermo in feria v post pentecostes
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:183-95
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9172 BITECA
Location ff. lxxiiiiv-lxxxi
Incipits - Explicits rubr.: [lxxiiiiv] fferia .va.
tema: ffactum est gaudium magnum jn illa Ciuitate jn actibus apostolorum .viijo. cao. etc
acc.: Ja sabeu bona gent que huy es la festa de sent bernabe apostol mas santa mare esglesia non fa huy festa per tal com maiors son les octaues del sant spirit ... com los colloque en la glorja de parais ço es qujnya glorja los dona e veus acila materia de huy sera materia profitosa etc. aue maria etc.
text: factum etc. Ara veus ala letra que vol dir aquesta paraula proposada que apres dela festa de pentecostes de aquells set lo segon subdyaca sent philip quelo primer fo sent Steue ... [lxxxi] … mas ara es hora de conuertir se adeu ental forma que quan lanima nos exira del cors que anem ala gloria de parais en alguna de aquestes jerarchies amen