Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10172
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Qui crediderit et babtizatus fuerit, salvus erit”
Sermo feria v post octavam ascensionis
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:99-109
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9165 BITECA
Location ff. xxxv-xxxx
Incipits - Explicits rubr.: [xxxv] fferia .v.
tema: Qui crediderit et babtizatus fuerint saluus erit Mr. ulto cao etc
acc.: per ço bona gent com aquesta paraula es occasio ales gens de fer les dapnar etenjr mala vida per tal com nola entenen be mar yo ara laus vull declarar sera materia profitosa etc. aue maria etc
text: Moltes persones son en lo mon christianes que per aquesta paraula proposada prenen occasio de mal vjure no entenentla e dien axi que nostre senyor deus no vol dela persona sino dues coses per auenjr a salvacio la vna creença de cor e la 2a. que hom sie bategat ... [xxxx] … Ara nostre senyor deus nos face gracia que quan partirem de aquest mon que siam mundats de nostres peccats de tots o almenys de alguns en tal manera que vjngam ala glorja de parais ad quam etc