Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10171
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ante omnia caritatem habentes”
Sermo feria iiii post octavam ascensionis
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:89-97
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9164 BITECA
Location ff. xxxi-xxxv
Incipits - Explicits rubr.: [xxxi] fferia .iiija.
tema: Ante omnia caritatem habentes. Habentur uerbum istud prima petri canonica. cao .iiijo. etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar com deuem començar bona uida e les persones que ja la han començada per gracia de deu com la deuen acabar e perseuerar sera materia profitosa etc. set salutemus etc
text: Veus que vol dir aquesta paraula que nosaltres dauant totes coses que hajam caritat. Ara sapiau que entre totes les uirtuts caritat es la pus excellent e veus com nosaltres trobam tres maneres de uirtuts ... [xxxv] … Apres profunditas aço es humilitat que entotes quantes bones obres faras que no presumesques res de tu matex mas di axi senyor deus entot quant faç noy he res mas tot es vostre los peccats son meus ideo dicit ecclesiasticus. quanto magnus es nostre senyor deus face gracia a mj e auosaltres etc