Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10163
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Manifestatus est Iesus discipulis suis”
Sermó fet a València, fèria iv després de la domínica “de pascha resurrectionis”
Date pronunciat: València 1413-04-26
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:195-200
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9155 BITECA
Location ff. cccviiiv-cccxiiiiv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [cccviiiv] M3anifestatus est ihesus discipuljs sujs Jo. co. xxjo orjginaliter et recitatiue jn euangelio hodjerno scrjbitur verbum jllud
acc.: El nostre sermo sera del sant Euangeli de huy e conte vna aparjcio quant ihesu christ volch apparexer apres la sua Resurreccio als seus dexebles E conte molts secrets speculatius e morals E sera jllumjnacio de nostres entenjments e reformacio de nostra vida. Primo Aue Marja
text: [ccciiij] En lo sant euangelj de huy se demostren quatre coses dela aparicjo que feu als dexebles. Primo ocasio necessitosa ... [cccxiiiiv] … que com vendreu dels treballs dest mon lo djnar celestial vos sera apparellat. E veus lo sermo complit. Placia a nostre senyor deu quens faça gracia que treballem en est mon per honor de deu per quens haja apparellada la vjanda en Parahis