Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10162
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Beatus qui inventus est sine macula”
Sermó fet a València, panegíric de sant jordi
Date pronunciat: València 1413-04-25
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:188-94
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9154 BITECA
Location ff. cccii-cccviiiv (mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [cccii] sant jordi
tema: B3eatus quj jnuentus est sine macula habetur verbum jllud orjgjnaliter jn libro ecclesiastici xxxj. co et Recitatum est statim jn epistola presentis solemnjtatjs
acc.: Esta solemnjtat Anual ques fa de mossenyer sent Jordi es per les grans ajudes que feu enla conquesta dela Cjutat e Regne de Valencia E per ço sera lo sermo de sent Jordi. Et primo Aue Marja
text: Per declaracio de aquest tema e jntroduccio dela materja Puig pendre dos leys de nostre senyor on mostra com se deu fer sacrjffici a deu ... [cccviiiv] … E lo martir glorjos mossenyer sent Jordi es collocat en glorja eterna e Aduocat special per los Cavalles vjrtuosos
Note rúbrica afegida al marge per mà del copista. Hom modernament afegí a llapis “25 Abril 1413”