Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10161
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Mane nobiscum Domine, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies”
Sermó fet a València, fèria ii després de pasqua de resurrecció
Date pronunciat: València 1413-04-24
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:182-87
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9153 BITECA
Location ff. ccxcviv-cccii (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccxcviv] M3ane nobiscum domjne quonjam aduesperascit et jncljnata est jam dies Luce xxiiijo. co. orjginaliter et jn euangelio hodjerno recitatiue scrjbjtur verbum jllud
acc.: La nostra preycacio sera de vna gloriosa aparicio ques Recita en lo Euangeli Com ihesu christ aparech a dos dexebles que anauen per lo camj. Et primo Aue Marja
text: Per dar declaracio a esta paraula Sapiats que estament de gracia es quant la creatura esta en [f. ccxcvii] la gracia e amor de nostre senyor deu ... [cccii] … E axi vullats trencar lo pa a troços e de ço que deu vos ha dat vullats ne fer ajuda als pobres Si qujs diligit me sermonem meum seruabit Jo. xiiij. E poreu dir mane nobiscum domjne E segujr sen ha que vendreu ala glorja celestial