Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10160
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Surrexit, non est hic”
Sermó fet a València, domínica de pasqua de resurrecció
Date pronunciat: València 1413-04-23
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:176-81
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9152 BITECA
Location ff. ccxciii-ccxcviiv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccxciii] S3urrexit non est hic habetur verbum jllud originaliter Marchj. co. xvjo. et Recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: En est sermo que jo entench preycar dela santa Resurreccio de ihesu christ Per ço que ell vulla dar en nostres coratges algun sentiment spiritual de esta gran festa. Primo Aue Marja
text: Esta paraula proposada es bones nouelles dela gloriosa Resurreccio de ihesu christ La qual denuncia angel del cel ales Marjes e dix lo tema proposat ... [ccxcviiv] … Per la multitud dela gent parja amj quelo curat de cascuna esglesia parroqujal deu fer combregar als capellans per tota la esglesia e per les capelles si noy basten dema o laltre mas huy es pus conuenjent