Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10159
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Vita vestra abscondita est cum Christo”
Sermó fet a València, “die sabbati”
Date pronunciat: València 1413-04-22
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:171-75
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9151 BITECA
Location ff. cclxxxvii-ccxciiv (mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [cclxxxvii] die sabbatj
tema: V3ita vestra abscondita est cum christo habetur verbum illud orjginaliter Ad Colocenses 3o. co et Recitatiue in epistola hodjerna
acc.: Yo creu que molts se son marauellats perque la mjssa es dita baxa e no alta ... les dones han de endreçar casa per raho deles festes E axi hauem mester lo temps. Et primo. Aue Marja
text: [cclxxxvijv] Esta paraula vol dir La vostra vida esta ara amagada ab ihesu christ Ha mester declaracio Sapiats que doctrina es vera dela santa fe christiana ... [ccxciiv] … Nota omnes que en tots los jnferns Santa autoritat dju tot quant yo he dit damunt et jllumjnabo lumjne glorje ço es als de purgatorj e als sants pares