Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10156
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Domine, memento mei dum veneris in regnum tuum”
Sermó fet a València, feria IV després de la domínica “in ramis palmarum”
Date pronunciat: València 1413-04-19
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:157-62
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9147 BITECA
Location ff. cclxxiiiiv-cclxxxv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [cclxxiiiiv] D3omjne memento mei dum venerjs jn Regnum tuum habetur verbum illud orjginaliter Luce xxiijo co Et Recitatiue statim jn passione dominj hodjerna
acc.: Hyr vos preyqui dela causa jnstrumental dela passio de ihesu christ que fon Judes Ara dela causa final es lo Regne celestial per ço [f. cclxxv] que los homens poguessen muntar al cel. Et primo. Aue Marja
text: Esta paraula proposada per tema es vna oracio molt deuota e de gran valor e efficacia la qual feu lo ladre djent domine etc ... [cclxxxv] … Jtem oracio Almoyna Restitujr [tots ratllat] torts e satisfer jniurjes perdonar a enemjchs La onzena cosa Reparacio de fama La dotzena es comunjo del altar Aquestes basten ala prouisio