Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10155
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Benedictus qui venit in nomine Domini”
Sermó fet a València, domínica “in ramis palmarum”
Date pronunciat: València 1413-04-16
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:136-41
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9146 BITECA
Location ff. ccliv-cclx (mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [ccliv] dominjca in ramis palmarum
tema: B4enedictus quj venjt jn nomjne dominj habetur verbum illud orjgjnaliter Mathej xxj. et Recitatiue jn euangelio hodierno
acc.: [cclivv] Per ço que en esa solemnitat deu hi do la sua gracia Recorregam a la verge Marja. Primo Aue Marja
text: Aquesta paraula proposada per tema de nostre sermo es huna petita e deuota canço que huy fo cantada en Reuerencia de ihesu christ quant entra en iherusalem ... [cclx] … Jtem venc de iherusalem al temple Veus açi lo combregar jngredere domine Genesis xxiiijo. co. Cur forjs estas Ergo benedictus quj venjt jn nomjne dominj