Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10153
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Venit vox de caelo, dicens: et clarificavi, et iterum clarificabo”
Sermó fet a València, fèria II després de la domínica “in ramis palmarum”
Date adaptat: València 1413-04-16
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:142-49
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9145 BITECA
Location ff. cclxv-ccl[x]vii (mod.)
Incipits - Explicits tema: [cclxv] V2enit vox de celo dicens et clarificauj et iterum clarificabo Johannjs xijo. co. orjgjnaliter et jn euangelio hodierno Recitatiue scrjbjtur verbum istud
acc.: Per empetrar gracia e benedjccio en lo present sermo Recorrerem Ala verge Marja etc Et primo Aue Marja
text: Per apuntar aquest sant Euangeli de huy he trobat que en est sant Euangeli nos son demostrades quatre honors fetes a ihesu christ ... [ccl[x]vii] … E puys daran salt los saluats alt al cel los altres damnats a jnfern los bons saltaran dela saltadora fjns al cel Et Reuelabit condensa Tot sera reuelat llauors Et jn templo eius alt al cel omnes dicent glorjam. Placia a deu etc.