Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10152
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Sublevatis Iesus oculis in caelum, dixit”
Sermó fet a València, dissabte després de la domínica “de passione Domini”
Date pronunciat: València 1413-04-15
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:129-35
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9144 BITECA
Location ff. ccxlvi-ccliv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccxlvi] S4ubleuatis ihesus occulis jn celum djxit habetur verbum jllud orjginaliter Jo. co. xvijo et Recitatiue jn euangelio hodjerno secundum ferjam
acc.: Segons los altres disabtes la mjssa hauem dita [f. ccxlviv] dela verge Marja Empero lo sermo del euangelj de huy haurem segons lo temps de quaresma Et primo Aue Marja
text: Tot lo sant euangeli de huy es huna deuota oracio que feu ihesu christ dauant los seus dexebles en la njt dela passio ... [ccliv] … E vendran les vostres peticions dauant nostre senyor deu