Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10151
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ibi morabatur cum discipulis suis”
Sermó fet a València, fèria VI després de la domínica ' ' de passione Domini”
Date pronunciat: València 1413-04-14
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:122-28
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9143 BITECA
Location ff. ccxxxix-ccxlvi (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccxxxix] I4bi morabatur cum djscipulis suis scribitur verbum illud origjnaliter Jo co. xjo. et Recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: Per ço queles paraules santes que yo entench preycar sien en honor e gloria de nostre senyor deu. Primo Aue Marja
text: Lo sant Euangelj de huy conte hun consell general que feren los juheus dela passio de ihesu christ concloent que en totes maneres ihesu christ morjs ... [ccxlvi] … e al qui ha vera penjtencia habundara en merjts e lo que noy stava tot li sera tolt que no haura nengun merit Axi aujsar pecadors Recorrets a penitencja e partits vos de peccar e venjts a penitencja