Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10149
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Credatis quia Pater in me est, et ego in Patre”
Sermó fet a València, fèria IV després de la domínica “de passione Domini”
Date pronunciat: València 1413-04-12
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:109-15
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9141 BITECA
Location ff. ccxxivv-ccxxxiiv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccxxivv] C5redetis quia pater jn me est et ego jn patre Jo. 10o. co orjgjnaliter jn euuangelio statim lecto recitatiue scrjbjtur verbum jllud
acc.: Per ço quela gracia e benedjccio diujnal sia ab nosaltres Primo Aue Marja
text: Molts forts e grans batalles dels jueus contra ihesu christ son demostrades en lo sant euangelj de huy et singulariter tres batalles Prima decepcio fraudulenta ... [ccxxxiiv] … Si per un peccat se llunya del peccador vosaltres quen hauets fetes tantes vjltats Axj fets penjtencja que lo sant sperit sia en vosaltres e en mj Amen