Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10148
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Nemo palam loquebatur de illo propter metum Iudaeorum”
Sermó fet a València, dimarts després de la domínica “de passione Domini”
Date pronunciat: València 1413-04-11
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:101-08
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9140 BITECA
Location ff. ccxvii-ccxxivv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccxvii] N3emo palam loquebatur de jllo propter metum judeorum Jo 7o. Co. Et jn euangelio statim lecto Recitatiue scrjbitur uerbum jllud
acc.: Per ço que les sanctes paraules queus entenc a preycar del euangelj de huy sien dites a honor de deu. Primo Ave Marja etc.
text: De nostre senyor jhesu christ tres coses profitoses nos declara lo sant Euangelj primo estreta affljccio 2o discreta condicio 3o Secreta deffensio del derrer loqujtur tema Nemo palam loquebatur de jllo ... [ccxxivv] … Axj llauors cridar e deffendre Sino es damnacio e en esta manera peccauen los dexebles propter metum iudeorum. Placia a nostre senyor deu quens faça gracia de effensar [sic] la santa fe catholjca