Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10141
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Inextinguibile est lumen illius”
Sermó fet a València, panegíric de sant Ambròs
Date pronunciat: València 1413-04-04
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:51-57
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9133 BITECA
Location ff. clxx-clxxviv (mod.)
Incipits - Explicits tema: I3nextingujbile est Lumen jllius habetur verbum jllud orjginaliter jn libro Sapience 7o. co. et Recitatum est estatim jn epistola hodjerne solemnjtatis
acc.: Segons quela missa e lo offici es de sent Ambros Axj sera lo nostre preych maxjme que dela sua vida podem bones doctrjnes pendre. Et primo Aue Marja
text: Per dar declaracio a esta paraula proposada E venjr ala materja que he de preycar Deuets saber que la gracia diujnal en aquest mon esta en alguna deuota persona o per esguard dela condicio humanal o dela diujnal ... [clxxviv] … fo deuallat foch del cel e entalj per la boqua E haujay un capella sant E vench veu del cel que dix leual e conbregal que ara sen deu partjr e lljura lj lo cors precios de ihesuchrist E spira de fet E foren mostrats grans mjracles