Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10139
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Colligite quae superverunt fragmenta”
Sermó fet a València, domínica IV de quaresma
Date pronunciat: València 1413-04-02
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:37-43
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9131 BITECA
Location ff. clvi-clxiiiv (mod.)
Incipits - Explicits tema: C3olligite quae superauerunt fracmenta Jo vjo co orjginaliter et jn euangelio praesentis dominjce recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Per ço que nostre senyor deu do virtut en les sues paraules les quals yo he pensat a preycar per que sien escoltades en Reuerencia diujnal e mellorament de nostra vjda. Primo Aue Marja
text: El sant Euangelj de huy conte hun gran conujt que ihesuchrist feu a moltes persones en lo desert ... [clxiiiv] … e sent jacme venc e conuertiren se mas no foren franchs de aquella seruitud E axi senyors no dubtets de fer los fer christjans e sju feu deu vos dara bens temporals e spirituals