Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10138
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Vade, et amplius iam noli peccare”
Sermó fet a València, dissabte després de la terça domínica de quaresma
Date pronunciat: València 1413-04-01
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:31-36
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9130 BITECA
Location ff. cl-clvv (mod.)
Incipits - Explicits tema: V3ade et ampljus jam nolj peccare Jo viijo co orjginaliter et jn Euangeljo hodierno secundum ferjam Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: La mjssa es stada dela verge Marja mas la preycacio sera del sant Euangelj. Primo Aue Marja
text: Aquest sant Euangelj de huy Segons lo temps sant de quaresma conte huna determinacio de questio que fon proposada a ihesuchrist per los juheus maliciosament E es aquesta huna [f. clv] dona en iherusalem hauja pres marjt ... [clvv] … e la confussio portaua pacient ment e era sufficient que tots los peccats lj fossen perdonats E axi perdonats sos peccats lj dix Vade et ampljus nolj peccare. Luce 3o Ffacite fructus dignos poenjtentje