Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10102
Authors Ramon de Monsoriu
Joan del Milà
Titles Lletra de Ramon de Monsoriu a Joan de Milà i resposta
Date escrit: 1485
Text Type ProsaCarta
Subjects EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1565
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7811
Copied València, 1476 - 1500 (la part principal del mss.)   
1501 - 1550 (la part final)   
ID no. of specific copy cnum 9007 BITECA
Location ff. cccclxxj-cccclxxxiij
Incipits - Explicits rubr.: [cccclxxj] Letra tramesa per mossen P Ramon de morisorju a mossen johan del mjlla
text: Mossen johan del mjlla per lo meu alcayt de alczquer [?] meson estades reportades sertes nobes ... [cccclxxxiijv] … tots nostres Zones e diferencies complydes de agost Any Mil cccc Lxxxv Pere Ramon monsorju


Copy 2 BITECA  manid  2173
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7809
Copied 1591 ca. - 1600   
ID no. of specific copy cnum 9079 BITECA
Location f. 326r-v
Incipits - Explicits text: [326] MOSSen johan del mila per lo meu alcayt de alazquer me son stades reportades sertes noues ... [326v] … que ab senblants armes a cauall me trobareu en aquell lloch queus designare aconpanyat ab tantes persones […]
Condition incomplet