Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10099
Authors Lluís Pallars de Vilanova
Ximén Ximénez de Urrea, Vescomte de Viota
Boyl
Titles Lletres i respostes
Date escrit: 1481 - 1483
Text Type ProsaCol. cartes
Subjects EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1565
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7811
Copied València, 1476 - 1500 (la part principal del mss.)   
1501 - 1550 (la part final)   
ID no. of specific copy cnum 8999 BITECA
Location ff. ccccxxxxij-cccclxj
Incipits - Explicits rubr.: [ccccxxxxij] Aquesta es la prjmera letra que don lujs pallas de vilanoua trames al bescompte de biota per les causes que en ella conte
text: Ffora de tot estil de Cauallers lo qual ignorar no deurjen per molt que ajan volgut ab diuerses querelles bescomte de bjota mostrarnos desijos ... [cccclxj] … esagellada demes armes feta enlo castell de rjlaraja a vuit de octubre any Mil CCCC Lxxxiij ala relacio del qual estare Lujs pallas de vjlanoua


Copy 2 BITECA  manid  2173
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7809
Copied 1591 ca. - 1600   
ID no. of specific copy cnum 9078 BITECA
Location ff. 314-326
Incipits - Explicits text: [314] FOra de tot stil de Cauallers lo qual ignorar no deurjeu per molt que ajau volgut ab diuerses querelles bescompte de biota mostrarvos desijos ... [326] … e sagellada de mes armes feta enlo castell de ribaroja a xx de octubre any MiL CCCClxxxiij Ala relacio del qual estare Luis pallas de Vilanoua